:. STRONA GŁÓWNA  .:.  KLUB CALIVITA .:.  KONTAKT .: 

<< wróć

Podczerwień -  promieniowanie podczerwone

Możemy dziś mówić o "świetle widzialnym" i "świetle niewidzialnym"

Współczesna optyka, postrzega światło jednocześnie jako falę poprzeczną oraz jako strumień cząstek nazywanych fotonami*. Nauka zajmująca się badaniem światła to optyka. Światło porusza się w próżni zawsze ze stałą prędkością. Jej wartość oznaczana jako c jest jedną z podstawowych stałych fizycznych. Prędkość światła w innych ośrodkach jest mniejsza i zależy od współczynnika załamania danego ośrodka.

W naukach ścisłych wprowadza się pojęcie promieniowania optycznego tj. promieniowania podlegającego prawom optyki geometrycznej oraz falowej. Przyjmuje się, że promieniowanie optyczne obejmuje zakres fal elektromagnetycznych o długości od 10 nm do 1 mm, podzielony na trzy zakresy – podczerwień , promieniowanie widzialne oraz ultrafiolet.

Widmo fal - Fale elektromagnetyczne zależnie od długości fali (częstotliwości) przejawiają się jako (od fal najdłuższych do najkrótszych):

 

Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzglednego emituje promieniowanie cieplne -  również nasze organizmy.

Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.

Funkcjonuje kilka podziałów podczerwieni na pasma, używanym w Polsce jest:

 • bliska podczerwień (ang. near infrared, NIR), 0,7-5 μm)

 • średnia podczerwień (ang. mid infrared, MIR), 5-30 μm)

 • daleka podczerwień (ang. far infrared, FIR), 30-1000 μm)

Należy jednak zaznaczyć, że terminologia ta jest płynna, i stosowana w różny sposób w różnych zastosowaniach - np. termografia posługuje się tymi samymi nazwami dla innych przedziałów długości fal.

Już w temperaturze kilku kelwinów ciała emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie dalekiej podczerwieni, ciała o temperaturze pokojowej emitują najwięcej promieniowania o długości fali rzędu 10 μm. Przedmioty cieplejsze emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości, co pozwala na ich łatwe wykrycie.


Galeria - Turmalin>>

TURMALIN to naturalny kamień półszlachetny - minerał odkryty w Brazylii charakteryzujący się dużą zawartością jonów i emitujący promieniowanie podczerwone. W naturalny sposób emituje dalekie promieniowanie podczerwone, stosowany w celu relaksacji i penetracji.

Turmalin jest jednym ze składników Plastrów Detox Patch + wchodzi w reakcje z płynami ciała poprzez dalekie promieniowanie podczerwone (FIR), emituje jony ujemne ( korzystne dla zdrowia), oraz efekty elektryczne. Te efekty są takie, jak przy stosowaniu terapii akupunkturowej.

Turmalin z uwagi na swoje niezwykłe właściwości, stosowany jest w biżuterii, w oczyszczających plastrach DETOX PATCE jak również specjalistycznym filtrze do wody - AQUARION

 

 

W 1800 r. fizyk William Herschel umieścił termometr rtęciowy w widmie optycznym uzyskanym z pryzmatu. Eksperyment ten pozwolił mu zmierzyć ilość energii cieplnej przenoszonej przez poszczególne kolory światła. Ku jego zaskoczeniu okazało się, że termometr najbardziej rozgrzewa się, gdy znajdzie się na nieoświetlonym polu poniżej czerwonego koloru. Doszedł do wniosku, iż istnieje niewidzialne dla oka promieniowanie "podczerwone", które transmituje ciepło w postaci niewidocznej fali świetlnej.

 

Termografia

Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 μm). Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła  oraz dodatkowo, pozwala na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

Termografia wykorzystywana jest między innymi w zastosowaniach naukowych, medycznych, policyjnych, wojskowych, przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych i budynków. Termografia zdolna jest wykryć zagrożenie nowotworem piersi dużo wcześniej niż mammografia, ponieważ zauważa wczesne stany angiogenezy. Angiogeneza jest to formowanie się nowych naczyń krwionośnych, mających dostarczać krew do guza, co jest konieczne do jego dalszego wzrostu.

Zobacz termograficzne badanie  działania leczniczego pasma długiej  podczerwieni FIR zawartej w składnikach  oczyszczających plastrów DetoX Patch >>Dalekie promieniowanie podczerwone FIR ( Far Infrared Reserarch)

Far infrared is part of the spectrum of light emanating from the sun. Far infrared is not visible to the eye, but you feel it as heat penetrating into your skin. You may be familiar with the infrared heat lamps sometimes used in bathrooms. Far infrared produces heat in a similar fashion, but is much more efficient because it penetrates even deeper into the skin.

Far infrared light, and its therapeutic properties, have been studied in China and Japan for over twenty years and are now beginning to become very popular in the rest of the world. Far infrared is very helpful for healing the skin, blood circulation, and skin cell revitalizing. Far infrared originated from detox pads is 100% natural & 100% safe, made from natural ingredients, emitted without the help of electric devices.

Rezultaty badań:

Nagrane na starcie aplikacji działania plastrów
 

Nagrane 10 minut po starcie -  podczerwień zaczyna wykazywać promieniowanie
 

Po 15 minutach
 

Po 20 minutach
 

Po 25 minutach
 

Po 55 minutach.
 

Po 75 minutach  (1 godzina 15 minutut).
 

Po 85 minutach  (1 godzina 25 minutut).
 

Po 95 minutach  (1 godzina 35 minutut).

Nagranie w  1 minucie po zdjęciu Detox Patch pokazują, że działanie promieniowania podczerwonego pozostawiło gorące ślady na stopach świadczące o działaniu długich promieniu FIR zawartych w składnikach plastrów..

*Foton jest cząstką elementarną nieposiadającą ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, o masie spoczynkowej równej zero m0 = 0, liczbie spinowej s = 1 (fotony są zatem bozonami). Fotony są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych i są postrzegane jako fala elektromagnetyczna.

W fizyce foton oznacza (φοτος, znaczy światłogr.) kwant pola elektromagnetycznego, np. widzialnego światła. W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne zachowuje się jak zbiór cząstek (fotonów). Światło jest z kwantowego punktu widzenia dużym strumieniem fotonów. Bardzo czułe instrumenty optyczne w astronomii potrafią rejestrować pojedyncze fotony.

W zależności od energii fotonów przenoszone przez nie promieniowanie ma inną nazwę. I tak mówi się (poczynając od najwyższej energii fotonu) o promieniowaniu gamma, rentgenowskim (promieniowaniu X), ultrafiolecie, świetle widzialnym, promieniowaniu podczerwonym (podczerwieni), mikrofalach, falach radiowych (promieniowaniu radiowym). Jednak z fizycznego punktu widzenia wszystkie te rodzaje promieniowania mają jednakową naturę.

W próżni fotony poruszają się z prędkością światła. Nie trafiając na żadne przeszkody mogą przebyć wiele miliardów lat świetlnych.

Zobacz też:

<< wróć


Artykul
Science Brain Wave Research
(June 6th, 2003)
Test article: Detoxi Patch
Test device: EEG

An electroencephalography (EEG) (elek-tro-in-SEF-all-oh-gram), is a neurological test that measures the electrical signals your brain sends to the rest of your body, and then records them onto a graph. An EEG is used to evaluate the cause of seizures, diagnose comas, and evaluate strokes and sleep disorders. It can also be used to determine the presence and location of brain injuries, abscesses, tumors, intracranial hemorrhages, and to confirm brain death.

Brainwaves, like all waves, are measured in two ways. The first is frequency, or speed of electrical pulses. Frequency is measured in cycles per second (cps or HZ), ranging from .5cps to 38cps. The second measurement is amplitude, or how strong the brainwave is. There are four categories of brainwaves: Beta, Alpha, Theta, and Delta. When we are accessing our multidimensional self we are able to use a combination of all four brainwaves.

ALPHA WAVES

Alpha Waves have a bridging capacity between our conscious and unconscious/superconscious minds, as well as a vivid imagery, and relaxed, detached awareness. When we completely relax, we shift into Alpha waves, which are between 8 and 12 cycles per second (cps). Alpha waves are slower in frequency than Beta, but have greater amplitude. A person who takes time out to reflect, meditate, or take a break from activity is often in an alpha state. When we concentrate intently on one thought, emotion, or activity we have less stimuli to process and our brains can go into Alpha waves. With Alpha wave consciousness we are not bound by time and space as we are in Beta Waves. This frees our left-brain's logical, sequential organization and allows us to also access our more creative and intuitive right brain.

Alpha brainwaves are conducive to creative problem solving, accelerated learning, mood elevation and stress reduction. Intuitive insights, creative juices, inspiration, motivation, and daydreams characterize Alpha waves. These waves are relaxed yet alert. Therefore, they provide a bridge between our conscious and unconscious and/or super conscious minds.

BETA WAVES

Beta waves represent our ability to consciously process our thoughts. We spend most of our waking moments in Beta waves, in which our brainwaves pulsate at between 13 and 39 cycles per second. In this state, our attention is focused on the day-to-day outside world. We are largely focused on the logical, sequential activity of the left hemisphere because the brain is busy processing myriad information that has arrived through our five senses.

Beta brainwaves are conducive to stimulating thinking and action. Most of our current education is beta geared, and is characterized by logical, analytical, intellectual thinking and written or verbal communication. Beta waves are the predominant brainwaves in our everyday life.

THETA WAVES

Theta waves are our unconscious creativity, inspiration and spiritual connection. Theta waves, 4 to 7 cps, are associated with the deepest experiences of meditation and creativity. Theta waves are even slower than Beta or Alpha and are typically of even greater amplitude. When we narrow our focus primarily to our inner self, we can go into Theta waves. In this state it is difficult to maintain conscious contact between our physical body and the outside world. To maintain this state of consciousness we must keep our bodies still because we are so focused on our inside world that it would not be safe to move around in the physical world.

Most often this Theta state is achieved only while sleeping and, as we all know, it is often difficult to bring the memory of our dreams into our waking life.

Results:

Control Environment
Without Detoxi Patch

Large increase in alpha brainwaves.
With Detoxi Patches


Far Infrared Research  ( tłumaczenie: dalekie promieniowanie podczerwone)
June 3rd, 2004
Test article: Detoxi Patch
Test device: TVS 700

Far infrared is part of the spectrum of light emanating from the sun. Far infrared is not visible to the eye, but you feel it as heat penetrating into your skin. You may be familiar with the infrared heat lamps sometimes used in bathrooms. Far infrared produces heat in a similar fashion, but is much more efficient because it penetrates even deeper into the skin.

Far infrared light, and its therapeutic properties, have been studied in China and Japan for over twenty years and are now beginning to become very popular in the rest of the world. Far infrared is very helpful for healing the skin, blood circulation, and skin cell revitalizing. Far infrared originated from detox pads is 100% natural & 100% safe, made from natural ingredients, emitted without the help of electric devices.

Results:

Recorded at the start of application
 

Recorded 10 minutes afterwards, far infrared rays were starting to emerge
 

After 15 minutes
 

After 20 minutes
 

After 25 minutes.
 

After 55 minutes.
 

After 75 minutes (1 hour 15 minutes).
 

After 85 minutes (1 hour 25 minutes).
 

After 95 minutes (1 hour 35 minutes).

Recorded 1 minute after the Detoxi patches were taken off. Far infrared rays from the Detoxi patches left heating marks on the feet.

 

HOW DO DETOX PATCHES WORK?

In order to understand how detox patches work, we must first understand some interesting facts about the human body. For hundreds of years, eastern medicine has long believed that toxins travel downwards in the body during the day and accumulate from the tips of our toes to the ankles. It is also understood that toxin accumulation leads to many degenerative diseases. For example, painful rheumatism and arthritis are caused by acidic toxin fluid gathered in the joints. In foot reflexology, the feet are considered as an abbreviated version of the body, with 62 acupuncture points on the soles relating to the major organs in the body.

Detox patches contain natural ingredients which stimulate these acupuncture points through the combined action of wood/bamboo vinegar, far infrared and minus ion emissions. This stimulation results in the breakdown of water and waste molecules that frees blockages in the circulatory and lymphatic system allowing blood to flow more freely and toxic material to be removed into the patches.

Wood/bamboo vinegar - After many years of research inspired by the longevity and resilience of forest trees, it was discovered in Japan that wood and bamboo vinegar extracts have the unique property of being able to adsorb bodily toxins.

Far infrared - Far infrared is a form of safe radiated energy given off by the ingredients of Detoxi patches. As the far infrared energy penetrates, it warms the tissues and increases the blood supply within the affected area promoting healing and cell regeneration. It also stimulates the breakdown of water & waste molecules which are extracted from the body through a kind of transdermal osmosis.

Minus ion emissions - Minus ions are formed naturally and an abundance of it may be found beside waterfalls and rainforests. This is the reason for the soothing effect one experiences when in the vicinity of these areas. Minus ion devices such as electronic ionizers have been around for a long time and its health benefits have been proven.

 

WHAT IS DETOX PATCH?

A detox patch is a revolutionary new health product used to help improve blood circulation and extract harmful toxins from the body while you sleep. They are simple to use and so effective that people all over the world are using our patches to help:
 

 

detox patches

 • Absorb harmful body toxins

 • Improve immune system

 • Relieve water retention

 • Increase metabolism

 • Improve blood circulation

 • Combat fatigue

 • Improve quality of sleep

 • Relieve aches and pains in joints

Using detox patches on a regular basis will help remove the daily build up of toxins absorbed and produced by your body, thus promoting good health and a more efficient immune system to help fight against illness and disease.

 

HOW TO USE DETOX PATCHES?

Simply place these patches onto the soles of your feet before you sleep and remove the next morning. Overnight, toxins and body waste will have been absorbed into the patch and through the process of osmosis, the healing properties of the natural ingredients will have been absorbed.

After 8-10 hours, the visual results are obvious. The powders will often change colour and consistency to a brown/grey colour and become slightly stiff and sticky. This change in colour and consistency signifies that toxins have been removed into the patch.

Full instructions on how to use our detox patches can be found in the information section
 

 

 
 

Detoxi patches are very easy to use and work whilst you are asleep. After use, customers often feel more energetic and relaxed and pains and aches associated with accumulated toxins are often reduced.

Please refer to our interactive reflexology chart to help you decide which areas of the feet you should apply the Detoxi patches. Customers can place between 1-3 Detoxi patches on each foot for a complete detox of the body.

 

Once you have decided on the areas of the feet you would like to apply the patches, please follow the steps below:

 

Zobacz też:


Cennik Klubowicza      Cennik detaliczny PLN i EURO - kup teraz         wyślij link znajomemu      strona do druku     Zapytaj


PLASTRY   OCZYSZCZAJĄCE   DETOX   PATCH >>

<< wróć